Cầu nguyện chung quan trọng phải không? Cầu nguyện chung mạnh hơn so với cầu nguyện riêng một mình phải không?

Trả lời: Cầu nguyện chung là một phần quan trọng trong sinh hoạt sống của Hội Thánh, cùng với sự thờ phượng, nghe giáo lý , tiệc thánh, và thông công. Hội Thánh đầu tiên gặp nhau thường xuyên để học hỏi giáo lý của các sứ đồ, bẻ bánh, và cầu nguyện chung với…

Cầu nguyện lặp lại cùng một điều có thể chấp nhận được không hay chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho một điều gì đó một lần?

Trả lời: Trong Lu-ca 18:1-7, Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn để minh họa tầm quan trọng của sự kiên trì cầu nguyện. Ngài kể về câu chuyện của một góa phụ đã đến một thẩm phán bất công để tìm kiếm công lý chống lại đối phương của bà. Vì cớ người đàn bà kiên…

Làm thế nào tôi được Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của tôi?

Trả lời: Nhiều người tin rằng được trả lời cầu nguyện là Đức Chúa Trời chấp thuận lời cầu nguyện nài xin đã dâng lên cho Ngài. Nếu lời cầu nguyện nài xin không được chấp thuận, nó được hiểu như là một sự cầu nguyện không được nhậm. Tuy nhiên đây là một sự…

Bài cầu nguyện của Chúa là gì và chúng ta nên cầu nguyện như vậy không?

Trả lời: Bài cầu nguyện của Chúa là lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ 6:9-13 và Lu-ca 11:2-4. Ma-thi-ơ 6:9-13 nói: ” Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được…