Cơ Đốc Nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Trả lời: Chìa khóa để hiểu vấn đề này là nên biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên không cho Cơ Đốc Nhân. Một số điều luật làm cho người Y-sơ-ra-ên biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn),…

Xem tiếp

Đức Thánh Linh là ai?

Trả lời: Có nhiều quan niệm sai về sự nhận biết Đức Thánh Linh. Một vài quan điểm cho Đức Thánh Linh là một năng lực thần bí. Vài quan niệm khác hiểu Đức Thánh Linh như là quyền năng Đức Chúa Trời không liên quan đến con người hành động cho các tín đồ…

Xem tiếp

Đức Chúa Trời có thật không?

Trả lời: Chúng ta biết Đức Chúa Trời có thật vì chính Ngài bày tỏ cho chúng ta bằng ba cách: Sự sáng tạo, Lời của Ngài, và con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Những gì mà Đức Chúa Trời đã làm là bằng chứng căn bản nhất về sự hiện diện của Ngài. “Bởi…

Xem tiếp

Ý nghĩa của đời sống là gì?

Trả lời: Ý nghĩa của đời sống là gì? Làm sao tôi có thể tìm được mục đích và sự thỏa mãn hoàn toàn cho đời sống? Tôi sẽ có khả năng làm được những điều chính yếu lâu dài? Có nhiều người không bao giờ dừng lại xem xét ý nghĩa của đời sống…

Xem tiếp

Kinh Thánh có phải thật là lời Đức Chúa Trời?

Trả lời: Trả lời cho câu hỏi này chúng tôi sẽ không chỉ quyết định về quan điểm Kinh Thánh hay tầm quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi nhưng điểm cơ bản là hiệu quả của sự sống đời đời trên chúng tôi. Nếu Kinh Thánh thật là lời Đức Chúa Trời,…

Xem tiếp