Phong trào Lời của Đức tin có thuộc Kinh thánh không?

Câu hỏi: Phong trào Lời của Đức tin có thuộc Kinh thánh không? Trả lời: Sự giảng dạy về Lời của Đức tin là hoàn toàn không có trong Kinh thánh. Nó không phải làm một giáo phái và không có một tổ chức chính thức hoặc hệ thống phân cấp. Thay vào đó, nó là…

Xem tiếp

Phước hạnh Toronto là gì?

Câu hỏi: Phước hạnh Toronto là gì? Trả lời: Phước lành Toronto được cho là sự đổ đầy của Đức Thánh Linh trên dân sự của Hội thánh thông công Cơ Đốc Toronto Airport, trước đây là Nhà thờ Vineyard Toronto Airport. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1994, một mục sư Ngũ Tuần có tên…

Xem tiếp

Chủ nghĩa nhân văn thế tục là gì?

Câu hỏi: Chủ nghĩa nhân văn thế tục là gì? Trả lời: Lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn thế tục là nhân loại thừa nhận chính nó là một phần của bản chất vĩnh cửu, không do tạo ra; mục đích của nó là sự tự sửa chữa của con người mà không cần sự…

Xem tiếp

Ai là Nữ hoàng của Thiên đàng?

Câu hỏi: Ai là Nữ hoàng của Thiên đàng? Trả lời: Cụm từ “nữ hoàng của thiên đàng” xuất hiện hai lần trong Kinh Thánh và cả hai lần đều nằm trong sách Giê-rê-mi. Sự kiện đầu tiên liên quan đến những điều mà dân Do Thái đang làm khiến cho Chúa tức giận. Cả gia…

Xem tiếp

Tư duy tích cực có sức mạnh nào không?

Câu hỏi: Tư duy tích cực có sức mạnh nào không? Trả lời: Một định nghĩa của tư duy tích cực là “hành động xem xét các quá trình suy nghĩ để xác định những lĩnh vực cần cải thiện, và sau đó sử dụng các công cụ thích hợp để thay đổi những suy nghĩ…

Xem tiếp

Cơ đốc giáo hậu hiện đại là gì?

Câu hỏi: Cơ đốc giáo hậu hiện đại là gì? Trả lời: Cơ đốc giáo hậu hiện đại cũng khó mà định nghĩa chính xác như chính chủ nghĩa hiện đại. Những gì bắt đầu vào những năm 1950 trong kiến trúc như một phản ứng với tư tưởng và phong cách hiện đại đã nhanh…

Xem tiếp

Thần học Cơ Đốc tự do là gì?

Câu hỏi: Thần học Cơ Đốc tự do là gì? Trả lời: Trong sự giảng dạy “Cơ Đốc tự do”, điều hoàn toàn không phải là Cơ Đốc, thì lý trí của con người được nhấn mạnh và được xem như là thẩm quyền cuối cùng. Các nhà thần học tự do cố gắng hòa hợp…

Xem tiếp

Phong trào Mưa sau là gì?

Câu hỏi: Phong trào Mưa sau là gì? Trả lời: Phong trào Mưa sau là một sự ảnh hưởng trong vòng phong trào Ngũ tuần hiện đại dạy rằng Chúa đang đổ Thần Ngài một lần nữa, như Ngài đã làm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và sử dụng các tín hữu để chuẩn bị thế…

Xem tiếp