Thật khó để hoàn thành một bản tóm tắt hay tổng quan đầy đủ về Kinh thánh. Kinh thánh bao gồm hai giao ước, 66 sách khác nhau, 1189 chương, 31173 câu, và 773692 từ. Những quyển sách khác nhau của Kinh thánh gồm nhiều chủ đề khác nhau và tập trung vào những thính giả khác nhau. Những quyển sách trong Kinh thánh được viết bởi xấp xỉ khoảng 40 người khác nhau trong thời gian xấp xỉ khoảng 1500 năm. Vì vậy, để tóm tắt hay tổng quan toàn bộ Kinh thánh là một nhiệm vụ to lớn. 

Trong cùng một khoảng thời gian, Đức Thánh Linh là tác giả “thần cảm” của Kinh thánh. Đức Chúa Trời “hà hơi” Lời Ngài và sử dụng những tiên tri cùng các sứ đồ để viết ra Lời Ngài (2 Ti-mô-thê 3:16-17; 2 Phi-e-rơ 1:21). Hơn nữa, tất cả những người này đều đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ, có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng họ (Rô-ma 8:9; I Cô-rinh-tô 12:13). Đức Thánh Linh mong muốn giúp đỡ chúng ta hiểu Kinh thánh (I Cô-rinh-tô 2:10-16). 

Mục đích của phần tổng quan hay tóm tắt Kinh thánh là để đưa ra một nền tảng cơ bản về từng sách trong Kinh thánh. Vì mỗi sách trong Kinh thánh sẽ nêu ra trước giả, ngày viết, mục đích viết, những câu then chốt, và một tóm tắt ngắn gọn. Chúng tôi thành thật hy vọng rằng phần tóm tắt hay tổng quan Kinh thánh sẽ giúp bạn hiểu Kinh thánh hơn và sẽ khích lệ bạn học Kinh thánh một cách sâu hơn.

Khảo Sát Cựu Ước

Khảo Sát Tân Ước