Cựu Ước được chia thành năm phần: Ngũ Kinh (Sáng thế ký đến Phục truyền luật lệ ký), các sách lịch sử (Giô-suê đến Ê-xơ-tê), các sách văn thơ (Gióp đến Nhã ca), các Đại tiên tri (Ê-sai đến Đa-ni-ên), và các Tiểu tiên tri (Ô-sê qua Ma-la-chi). Cựu Ước được viết từ khoảng năm 1400 trước Công Nguyên đến khoảng năm 400 trước Công Nguyên. Cựu Ước được viết chủ yếu bằng tiếng Hê-bơ-rơ, với một vài phần nhỏ (Ezra 4:8–6:18; 7:12-26; Daniel 2:4b–7:28; Jeremiah 10:11) được viết bằng tiếng Aram (về bản chất là một biến thể của tiếng Hê-bơ-rơ).

Cựu Ước chủ yếu đề cập đến các mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân tộc Y-sơ-ra-ên. Ngũ Kinh nói về sự sáng tạo của Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời thiết lập một mối quan hệ giao ước với Y-sơ-ra-ên. Các sách lịch sử ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên, những chiến thắng và thành công cùng với những sự thua trận và thất bại của nó. Các sách văn thơ cho chúng ta một cái nhìn thân mật hơn về mối quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên và mong ước của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên để thờ phượng và vâng phục Ngài. Các sách tiên tri là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên để ăn năn khỏi sự thờ hình tượng và bất trung của nó và quay trở lại mối quan hệ của sự vâng phục và lòng trung thành thuộc linh.

Một tựa đề hay hơn có thể sẽ là Giao ước đầu tiên. Từ “Cựu” có xu hướng nói đến sự “lỗi thời” hoặc “không liên quan”. Điều đó là hoàn toàn không đúng. Khảo sát Cựu Ước là một sự nỗ lực đáng giá và làm phong phú tâm linh. Để tìm kiếm khảo sát của một sách cụ thể trong Cựu Ước, bạn chỉ cần đánh tên của sách đó và từ “khảo sát”. Chúng tôi chân thành hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự ích lợi của Khảo sát Cựu Ước trên bước đường bạn đồng đi với Đấng Christ.