Ân điển cứu chuộc là gì?

Câu hỏi: Ân điển cứu chuộc là gì? Trả lời: Là một đặc ngữ, “ân điển cứu chuộc” đề cập đến “đặc tính cứu chuộc” làm cho một người hoặc một vật có thể được chấp nhận. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của Kinh Thánh. Chữ ân điển trong Kinh Thánh có nghĩa là “sự giúp…

Xem tiếp

Theo Kinh Thánh, sự tái sinh là gì?

Câu hỏi: Theo Kinh Thánh, sự tái sinh là gì? Trả lời: Có một từ khác cùng nghĩa với tái sinh là sinh lại, liên quan đến cụm từ “sinh lại” trong Kinh Thánh. Sự sinh lại của chúng ta được phân biệt với lần sinh đầu tiên khi chúng ta được hình thành về thể chất và di…

Xem tiếp

Chuộc tội là gì?

Câu hỏi: Chuộc tội là gì? Trả lời: Từ chuộc tội mang ý tưởng cơ bản về sự hài lòng hoặc sự thỏa mãn, đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Chuộc tội là một hành động gồm hai phần liên quan đến việc xoa dịu cơn thạnh nộ của một người bị xúc phạm và được phục…

Xem tiếp

Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “chỉ đức tin mà thôi” trong Kinh Thánh (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi?

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “chỉ đức tin mà thôi” trong Bible (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi? Trả lời: Hoàn toàn đúng là trong…

Xem tiếp

Cổng hẹp hẹp đến mức nào?

Câu hỏi: Cổng hẹp hẹp đến mức nào? Trả lời: Cổng hẹp, hay còn gọi là cửa hẹp, được Đức Chúa Giê-xu nói đến trong Ma-thi-ơ 7:13-14 và Lu-ca 13:23-24. Chúa Giê-xu so sánh cửa hẹp với “con đường rộng” (cửa rộng), con đường dẫn đến sự huỷ diệt (địa ngục) và nói rằng “nhiều người”…

Xem tiếp

Liệu người bị bệnh tâm thần có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?

Câu hỏi: Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không? Trả lời: Kinh thánh không có nói rõ rằng người bị bệnh tâm thần có được vào nước thiên…

Xem tiếp