Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là gì?

Câu hỏi: Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là gì? Trả lời: Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Thánh Linh, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa trời, đã xuất hiện trong suốt Kinh Thánh là một Đấng mà qua Ngài và…

Xem tiếp

Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì?

Câu hỏi: Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì? Trả lời: Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là hành động mà Đức Chúa Trời chiếm giữ thường trú trong thân thể của một người tin Chúa Giê-xu Christ. Trong Cựu Ước, Thánh Linh sẽ đến và đi từ các thánh, trao quyền…

Xem tiếp

Đức Thánh Linh có phải là con người không?

Câu hỏi: Đức Thánh Linh có phải là con người không? Trả lời: Nhiều người thấy rằng giáo lý về Đức Thánh Linh là khó hiểu. Đức Thánh Linh có phải là một lực lượng, một người, hay là cái gì khác không? Kinh Thánh dạy gì? Kinh Thánh cung cấp nhiều cách để giúp…

Xem tiếp

Ân tứ thuộc linh nói tiên tri là gì?

Câu hỏi: Ân tứ thuộc linh nói tiên tri là gì? Trả lời: Ân tứ thuộc linh nói tiên tri được liệt kê trong số những ân tứ của Thánh Linh trong 1 Cô-rinh-tô 12:10 và Rôma 12:6. Chữ Hy lạp dịch “tiên tri” hay “nói tiên tri” trong cả hai đoạn có nghĩa là…

Xem tiếp

Ân tứ thuộc linh lòng thương xót là gì?

Câu hỏi: Ân tứ thuộc linh lòng thương xót là gì? Trả lời: Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu, một trong Tám Phước Lành là “Phước cho người thương xót: vì họ sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7). Lòng thương xót (nhân từ) là điều chúng ta thể hiện khi chúng ta được…

Xem tiếp