Sự thờ phượng thật là gì?

Câu hỏi: Sự thờ phượng thật là gì? Trả lời: Sứ đồ Phao-lô mô tả đầy đủ sự thờ phượng thật trong Rô-ma 12:1-2: “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức…

Xem tiếp

Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình?

Câu hỏi: Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình? Trả lời: Nhiều Cơ Đốc nhân tranh chiến với vấn đề này, đặc biệt là trong thế giới công nghệ cao, việc kiểm soát những suy nghĩ của chúng ta là điều cần thiết. Châm ngôn 4:23, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng…

Xem tiếp

Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ?

Câu hỏi: Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ? Trả lời: Kinh Thánh nói rất nhiều về sự chịu khổ vì Đấng Christ. Trong kỷ nguyên Tân Ước đã được viết ra, những người theo Chúa Giê-xu thường bị…

Xem tiếp

Đồn lũy tâm linh — Quan điểm của Kinh Thánh ra sao?

Câu hỏi: Đồn lũy tâm linh — Quan điểm của Kinh Thánh ra sao? Trả lời: Từ đồn lũy (thành trì) được tìm thấy một lần trong Tân Ước, được sử dụng ẩn dụ bởi Phao-lô trong phần mô tả trận chiến thuộc linh của Cơ Đốc Nhân: “Vì chúng tôi dầu sống trong xác…

Xem tiếp