Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì? Trả lời: Trong thư thứ nhất của sứ đồ Giăng, ông giải quyết việc bảo đảm về sự cứu rỗi: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình…

Làm thế nào tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ?

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ? Trả lời: Sự thờ phượng có thể được định nghĩa như là hành động tôn kính và yêu mến một vị thần, một thần tượng hay là một người nào đó cách “hết mình”. Hành động thờ phượng bao…

Tại sao Đức Chúa Trời để cho chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời để cho chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn? Trả lời: Một trong những phần khó nhất của đời sống Cơ Đốc là việc trở thành một môn đệ của Đấng Christ không tránh cho chúng ta khỏi bị những thử thách và khó khăn…

Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ?

Câu hỏi: Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ? Trả lời: Kinh Thánh nói rất nhiều về sự chịu khổ vì Đấng Christ. Trong kỷ nguyên Tân Ước đã được viết ra, những người theo Chúa Giê-xu thường bị…

Liệu việc thánh hóa hoàn toàn/ vô tội hoàn toàn có khả năng diễn ra trong đời này không?

Câu hỏi: Liệu việc thánh hóa hoàn toàn/ vô tội hoàn toàn có khả năng diễn ra trong đời này không? Trả lời: Ê-phê-sô 4:13 cho biết những ân tứ thuộc linh được ban cho để gây dựng một thân thể trong Đấng Christ “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức…