Phải chăng có người “Bạn đời thuộc linh” lý tưởng? Có phải Chúa ban một người đặc biệt cho bạn để kết hôn?

Trả lời: Ý tưởng chung về “Bạn đời thuộc linh” cho tất cả mọi người là có một người khác “Lý tưởng hơn” và nếu kết hôn với bất cứ ai ngoài “Bạn đời thuộc linh” ấy sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Có phải đây là quan niệm về một người bạn đời…

Kinh Thánh nói gì về tính dục trước hôn nhân? Ăn ở trước hôn nhân?

Trả lời: Cùng với các loại tính dục phi đạo đức, tính dục trước hôn nhân, ăn ở trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh ( Công vụ 15:20; Rô-ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-Đe 7)…