Cơ Đốc Nhân ngày nay có thể thực hiện việc đuổi quỷ?

Trả lời: Đuổi quỷ(ra lệnh cho ma quỷ ra khỏi người khác) đã được thực hiện bởi nhiều người trong các sách Phúc Âm và sách Công Vụ-Các – môn đệ như là một phần của các hướng dẫn của Đấng Christ (Mathio 10); những người khác dùng danh Đấng Chirst (Mac 9:38); con cái…

Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?

Trả lời: Chê-ru-bim / chê-rúp là những thiên sứ dự phần vào việc thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Các Chê-ru-bim được nhắc đến đầu tiên trong Kinh Thánh Sáng thế ký 3:24, “Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm…

Chúng ta có trở thành các thiên sứ sau khi chúng ta chết?

Trả lời: Các thiên sứ là những hữu thể được tạo nên bởi Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15-17) và hoàn toàn khác biệt với con người. Họ là những nhân vật được Đức Chúa Trời ủy nhiệm để thực hiện kế hoạch của Ngài và để chăm nom những môn đồ của Đấng Cơ Đốc…

Những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người trong Sáng thế ký 6:1-4 là ai?

Trả lời: Sáng thế ký 6:1-4 chỉ ra những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người. Đã có một vài gợi ý như ai là những người con trai của Ðức Chúa Trời và tại sao các con cái của họ đã có với những con gái của loài…