Sách Ma-la-chi

Tác giả: Ma-la-chi 1:1 xác định tác giả của Sách Ma-la-chi là Tiên Tri Ma-la-chi. Thời gian Viết: sách Ma-la-chi đã được viết giữa 440 và 400 trước Công Nguyên Mục đích của tác phẩm: Sách Ma-la-chi là một lời sấm: Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên qua Ma-la-chi (1:1). Đây là cảnh báo của Đức Chúa Trời qua…