Sách Ma-la-chi

Tác giả: Ma-la-chi 1:1 xác định tác giả của Sách Ma-la-chi là Tiên Tri Ma-la-chi. Thời gian Viết: sách Ma-la-chi đã được viết giữa 440 và 400 trước Công Nguyên Mục đích của tác phẩm: Sách Ma-la-chi là một lời sấm: Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên qua Ma-la-chi (1:1). Đây là cảnh báo của Đức Chúa Trời qua…

Sách Xa-Cha-Ri

Tác giả: Xa-cha-ri 1:1 xác định tác giả của sách Xa-cha-ri là tiên tri Xa-cha-ri Ngày viết sách: Sách Xa-cha-ri dường như được viết trong 2 phân đoạn chính, giữa năm 520 và 470 trước Chúa (trước Công Nguyên). Mục đích viết sách: Xa-cha-ri nhấn mạnh rằng Chúa đã dùng những tiên tri của Ngài để dạy dỗ,…

Sách Sô-phô-ni

Tác giả: Sô-phô-ni đoạn 1:1 xác định tác giả sách Sô-phô-ni là tiên tri Sô-phô-ni. Tên Sô-phô-ni có nghĩa là “Đức Chúa Trời che chở”. Thời gian viết sách: Sách Sô-phô-ni có khả năng được viết giữa những năm 735 – 725 trước Công Nguyên. Mục đích viết: Sứ điệp phán xét và khích lệ của Sô-phô-ni bao…