Cầu thay là gì?

Câu hỏi: Cầu thay là gì? Trả lời: khá đơn giản, cầu thay là hành động cầu nguyện thay cho người khác. Vai trò trung gian) trong sự cầu nguyện thì phổ biến ở trong Cựu Ước, ví dụ như trong trường hợp của Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vit, Sa-mu-ên, Ê-xê-chia, Ê-li, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, và Đa-ni-ên. Đấng…