Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?

Trả lời: Kinh Thánh trước sau như một nói với chúng ta hành động đồng tính luyến ái là tội (Sáng thế ký 19:1-13; Lê-vi-ký 18:22; Rô-ma 1:26-27; I Cô-rinh-tô 6:9). Rô-ma 1:26-27 dạy chúng ta cách cụ thể đồng tính luyến ái là hậu quả của sự từ chối và bất tuân mạng lệnh…

Kinh Thánh nói gì về khủng long? Có khủng long trong Kinh Thánh không?

Trả lời: Chủ đề Khủng long trong Kinh Thánh là phần lớn tranh luận liên tục trong vòng cộng đồng Cơ Đốc giáo nhiều thời đại. Những lời dịch xác đáng của Sáng Thế ký và làm thế nào diễn đạt những bằng chứng cụ thể chúng ta tìm thấy xung quanh chúng ta. Những…

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình – thân thể bị cắt xẻ?

Trả lời: Luật pháp Cựu ước truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Ðức Giê-hô-va.” (Lê-vi-ký 19:28). Tuy nhiên, mặc dù tín hữu ngày nay không ở dưới luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15). Sự thực rằng có…

Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc Nhân uống rượu bia có tội không?

Trả lời: Một số câu Kinh Thánh khuyên răn mọi người tránh xa rượu bia (Lê-vi-ký 10:9; Dân-số-ký 6:3; Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:26; 29:6; Quan-xét 13:4,7,14; 1 Sa-mu-ên 1:15; Châm-ngôn 20:1; 31:4,6; Ê-sai 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Mi-chê 2:11; Lu-ca 1:15). Tuy nhiên Kinh Thánh không nhất thiết ngăn cấm một Cơ…

Kinh Thánh nói gì về tính dục trước hôn nhân? Ăn ở trước hôn nhân?

Trả lời: Cùng với các loại tình dục phi đạo đức, tình dục trước hôn nhân, ăn ở trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh ( Công vụ 15:20; Rô-ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-Đe 7).…

Phụ nữ có nên phục vụ như là Mục sư, Truyền đạo? Kinh Thánh nói gì về phụ nữ làm mục vụ?

Trả lời: Có lẽ không có vấn đề gì gây tranh cãi trong Hội Thánh ngày nay bằng vấn đề phụ nữ có được làm mục sư, truyền đạo trong công tác mục vụ? Như là kết luận, vấn đề này rất quan trọng đừng xem như là vấn đề đối kháng giữa người nam…