Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Giêsu có phải là điều Kinh thánh dạy?

Câu hỏi: Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Giêsu có phải là điều Kinh thánh dạy? Trả lời: “Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Jesus” trong lời cầu nguyện là một lời dạy có thể liên quan đến một số người lãnh đạo ban đầu của phong trào Lời Đức Tin. Khi người ta nói đến…

Tranh luận thuyết mục đích về sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì?

Câu hỏi: Tranh luận thuyết mục đích về sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì? Trả lời: Từ mục đích luận ra từ chữ Telos, có nghĩa là “mục đích” hay là “mục tiêu”. Khái niệm này cho rằng phải có “người định hướng” để có một mục đích, và như vậy, chúng ta…

Có phải Kinh thánh dạy về thuyết hoàn cảnh quyết định hành vi không?

Câu hỏi: Có phải Kinh thánh dạy về thuyết hoàn cảnh quyết định hành vi không? Trả lời: Thuyết hoàn cảnh quyết định hành vi là một quan điểm cá nhân của luân thường đạo lý mà cho rằng đạo đức là một hành động được quyết định bởi hoàn cảnh của nó. Thuyết hoàn cảnh…

Có lập luận nào theo hữu thể luận bàn về sự tồn tại của Chúa?

Câu hỏi: Có lập luận nào theo hữu thể luận bàn về sự tồn tại của Chúa? Trả lời: Hữu thể luận (hoặc “bản thể luận” – ontological argument) là lập luận không dự trên sự quan sát thế giới (như vũ trụ học hay cứu cánh học) mà chỉ dựa trên lí luận mà thôi.…

Niềm tin vào Duy Chúa Giê-xu /Ngũ Tuần Hiệp Nhất là như thế nào?

Câu hỏi: Niềm tin vào Duy Chúa Giê-xu /Ngũ Tuần Hiệp Nhất là như thế nào? Trả lời: Phong trào “Duy Chúa Giê-xu,” hay còn biết với tên Chủ nghĩa Ngũ Tuần Hiệp Nhất hay thần học hiệp nhất dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng chối bỏ sự hiệp nhất ba ngôi của…