Tại sao rất nhiều nhà lãnh đạo Cơ Đốc Nhân bị bắt trong nhiều vụ bê bối?

Trả lời: Đầu tiên, điều quan trọng cần đưa ra là từ “rất nhiều” không là một mô tả chính xác. Dường như là nhiều nhà lãnh đạo Cơ Đốc Nhân bị bắt trong nhiều vụưng đó là bởi sự quan tâm rất lớn mà chính những bê bối này mang đến. Có rất nhiều…

Tại sao có rất nhiều cách diễn dịch khác nhau về Kinh Thánh?

Trả lời: Kinh Thánh nói rằng có “một Chúa, một đức tin, một phép Báp-têm” (Ê-phê-sô 4: 5). Đoạn này nhấn mạnh sự thống nhất nên có trong Hội Thánh của Chúa bởi vì chỉ có “một Thánh Linh” ngự trong chúng ta.(câu 4). Trong câu 3, Phao-Lô kêu gọi mọi người nên khiêm nhường,…

Kinh Thánh nói gì về sự hình thành tổ chức lãnh đạo trong Hội Thánh?

Trả lời: Đức Chúa Trời đã rất rõ ràng trong lời của Ngài về cách Ngài muốn Hội Thánh trên đất phải có tổ chức và quản trị. Trước hết, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh và đó là quyền tối thượng (Êphêsô 1:22; 4:15; Cô-lô-se 1:18). Thứ hai, các Hội Thánh địa phương…