Sự khác biệt giữa sự hiển hiện của Đức Thánh Linh và sự toàn tại của Đức Chúa Trời là gì?

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa sự hiển hiện của Đức Thánh Linh và sự toàn tại của Đức Chúa Trời là gì? Trả lời: Sự toàn tại của Đức Chúa Trời là thuộc tính của Ngài ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Ngài có mặt khắp nơi ngay cả khi chúng ta không…

Tại sao chim bồ câu đã được sử dụng như là một biểu tượng cho Chúa Thánh Linh?

Câu hỏi: Tại sao chim bồ câu đã được sử dụng như là một biểu tượng cho Chúa Thánh Linh? Trả lời: Tất cả bốn sách Phúc Âm có đề cập đến Giăng đã làm phép báp-tem cho Đức Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:16; Mác 1:10; Lu-ca 3:22; Giăng 1:32). Sách Lu-ca ký…

Những ân tứ thuộc linh của lời nói khôn ngoan và lời nói có tri thức là gì?

Câu hỏi: Những ân tứ thuộc linh của lời nói khôn ngoan và lời nói có tri thức là gì? Trả lời: Có ba danh sách ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh (Rô-ma 12:6–8; 1 Cô-rinh-tô 12:4–11; và 1 Cô-rinh-tô 12:28), nhưng chỉ một trong số chúng đề cập đến những ân tứ được…