Ý nghĩa của đắc thắng trong Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 15:57) là như thế nào?

Câu hỏi: Ý nghĩa của đắc thắng trong Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 15:57) là như thế nào? Trả lời: Chương 15 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất đang nói về sự sống lại của thân thể. Phân đoạn Kinh Thánh này giảng về những nhân chứng sống về sự sống lại của Chúa Giê-xu (câu 1-11),…

Bản dịch đúng của Ê-sai 7:14 là “trinh nữ” hay “thiếu nữ”?

Câu hỏi: Bản dịch đúng của Ê-sai 7:14 là “trinh nữ” hay “thiếu nữ”? Trả lời: Ê-sai 7:14 có chép, “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Bản dịch Truyền thống). Trích dẫn Ê-sai 7:14,…