Tại sao Kinh Thánh nói rằng Đê-mê-triu là người tốt (3 Giăng 12) khi Công vụ 19:23-38 nói rằng người ấy là người thờ tượng?

Câu hỏi: Tại sao Kinh Thánh nói rằng Đê-mê-triu là người tốt (3 Giăng 12) khi Công vụ 19:23-38 nói rằng người ấy là người thờ tượng? Trả lời: 1. Theo 3 Giăng câu 12: “Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính lẽ thật cũng chứng cho; chúng tôi cũng làm chứng…

Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên?

Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên? Trả lời: Những câu chuyện về hành động thờ phường đầu tiên trong lịch sử nhân loài và tội giết người đầu tiên được ghi chép trong Sáng…

Chủ nghĩa Xi-ôn (Chủ nghĩa phục quốc Do Thái)/Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là gì?

Câu hỏi: Chủ nghĩa Xi-ôn (Chủ nghĩa phục quốc Do Thái)/Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là gì? Trả lời: Chủ nghĩa Xi-ôn chỉ đơn giản là một phong trào chính trị từ khi bắt đầu mà ngày nay đã trở thành một ý thức hệ hơn là bất cứ điều gì khác. Chủ nghĩa Xi-ôn…