Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?

Trả lời: Kinh Thánh không bao giờ nói cụ thể về thủ dâm hay tình trạng này dù rằng nó là tội. Tuy nhiên Không cần phải hỏi, bất cứ hành động nào dẫn đến thủ dâm đều là tội. Thủ dâm là điểm cuối của hậu quả những ý nghĩ dâm đãng, những kích…

Xem tiếp

Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Trả lời: Một lần được cứu thì người ấy luôn luôn được cứu phải không? Khi một người đến tin nhận Chúa là Cứu Chúa của mình họ đã được đem vào mối thông công với Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được bảo đảm cho đến đời đời. Một số trang Kinh Thánh…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình – thân thể bị cắt xẻ?

Trả lời: Luật pháp Cựu ước truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Ðức Giê-hô-va.” (Lê-vi-ký 19:28). Tuy nhiên, mặc dù tín hữu ngày nay không ở dưới luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15). Sự thực rằng có…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về việc ly dị và tái hôn?

Trả lời: Trước hết không có vấn đề xem việc ly dị để đánh giá người ta, điều quan trọng là phải ghi nhớ lời Kinh Thánh được chép trong Ma-la-chi 2:16a “Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ.” Đối với Kinh Thánh chương trình của…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về việc dâng phần mười?

Trả lời: Dâng phần mười là vấn đề có nhiều con cái Chúa tranh cãi. Trong nhiều nhà thờ việc dâng phần mười không được nhấn mạnh. Trong thời điểm như thế nhiều Cơ Đốc Nhân từ chối phục tùng lời kêu gọi trong Kinh Thánh về việc dâng hiến cho Chúa. Dâng phần mười,…

Xem tiếp