Chiến tranh trên thiên đàng trong Khải Huyền 12 miêu tả sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan hay là trận chiến thiên thần thời kỳ cuối cùng?

Câu hỏi: Chiến tranh trên thiên đàng trong Khải Huyền 12 miêu tả sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan hay là trận chiến thiên thần thời kỳ cuối cùng? Trả lời: Trận chiến thiên thần vĩ đại cuối cùng và sự trục xuất cuối cùng của Sa-tan khỏi thiên đàng được mô tả trong…

Xem tiếp

Ai là hai nhân chứng trong sách Khải Huyền?

Câu hỏi: Ai là hai nhân chứng trong sách Khải Huyền? Trả lời: Có ba quan điểm chính về danh tính của hai nhân chứng trong Khải Huyền 11:3-12 là: 1) Môi-se và Ê-li, 2) Hê-nóc và Ê-li, và 3) hai tín hữu vô danh mà Chúa gọi là nhân chứng của Ngài trong thời…

Xem tiếp

Các vị thánh hoạn nạn là gì?

Câu hỏi: Các vị thánh hoạn nạn là gì? Trả lời: Các vị thánh hoạn nạn, khá đơn giản, là những vị thánh sống trong cơn đại nạn. Chúng ta tin rằng Hội Thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; Khải Huyền 3:10), nhưng Kinh Thánh chỉ ra rằng một…

Xem tiếp

Bảy mươi tuần lễ hay bảy mươi tuần lễ của Đa-ni-ên là gì?

Câu hỏi: Bảy mươi tuần lễ hay bảy mươi tuần lễ của Đa-ni-ên là gì? Trả lời: Lời tiên tri “Bảy mươi tuần lễ” hay “Bảy mươi ‘bảy’” là một trong những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a (Đấng cứu thế — Đấng được xức dầu) quan trọng và chi tiết nhất trong Cựu Ước.…

Xem tiếp