Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?

Trả lời: Ma-thi-ơ 24:5-8 cho chúng ta một số manh mối quan trọng để chúng ta có thể nhận thức ngày tận thế đến “Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn…

Xem tiếp

Hội Thánh hoan hỉ là gì?

Trả lời: Từ “hoan hỉ” không diễn ra trong Kinh Thánh. Khái niệm hoan hỉ, mặc dù, rõ ràng là dạy trong Kinh Thánh. Hội Thánh hoan hỉ là sự kiện mà Đức Chúa Trời đem tất cả các tín hữu rời khỏi đất để mở đường cho sự phán xét công bình của Ngài…

Xem tiếp

Chúa Cứu Thế Giê-xu đến lần thứ hai làm gì?

Trả lời: Chúa Cứu Thế Giê-xu đến lần thứ hai là niềm hy vọng của các tín hữu rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát tất cả mọi việc, và lời hứa cùng với những lời tiên tri của Đức Chúa Trời là thành tín. Trong lần đầu tiên Ngài đến, Chúa Cứu Thế Giê-xu…

Xem tiếp

Vương quốc ngàn năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?

Trả lời: Vương quốc ngàn năm là tựa đề được đặt cho ngàn năm trị vì của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất. Một số người tìm cách giải thích ngàn năm theo cách ẩn dụ. Một số hiểu ngàn năm đơn thuần như là một cách tượng trưng của lối nói “thời điểm của…

Xem tiếp

Những ai là 144,000 người?

Trả lời: Sách Khải Huyền luôn bày ra nhiều thách thức cho người giải thích /nhà giải kinh. Cuốn sách này ngấm đầy những hình ảnh sống động và có tính tượng trưng mà người ta đã và đang giải thích khác nhau phụ thuộc vào những định kiến của họ về toàn bộ cuốn…

Xem tiếp

Sự gớm ghiếc hoang tàn là gì?

Trả lời: Cụm từ “sự gớm ghiếc hoang tàn” chỉ đến Ma-thi-ơ 24:15 (Kinh Thánh bản Vua James): “Khi các ngươi sẽ thấy ‘sự gớm ghiếc hoang tàn’ lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói—ai đọc phải để ý.” Câu Kinh Thánh này đang nhắc đến Đa-ni-ên 9:27, “Người sẽ…

Xem tiếp