Người theo thuyết ứng nghiệm một phần tin vào điều gì? Thuyết ứng nghiệm một phần có theo Kinh Thánh không?

Câu hỏi: Người theo thuyết ứng nghiệm một phần tin vào điều gì? Thuyết ứng nghiệm một phần có theo Kinh Thánh không? Trả lời: Thuyết ứng nghiệm là quan điểm về lai thế học cho rằng các lời tiên tri của Kinh Thánh “trong thời kì cuối cùng” đã được ứng nghiệm. Chính vì…

Xem tiếp

Có phải Kinh Thánh tiên đoán có một chính phủ toàn cầu và một đồng tiền chung thế giới trong thời kỳ cuối cùng?

Câu hỏi: Có phải Kinh Thánh tiên đoán có một chính phủ toàn cầu và một đồng tiền chung thế giới trong thời kỳ cuối cùng? Trả lời: Kinh thánh không sử dụng cụm từ “Chính phủ một thế giới”, hay “một loại tiền tệ chung thế giới” trong khi đề cập đến thời kỳ…

Xem tiếp

Gót và Ma-gốc có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Gót và Ma-gốc có nghĩa là gì? Trả lời: Về lịch sử, Ma-gốc là một người cháu của Nô-ê (Sáng-thế ký 10:2). Hậu duệ của Ma-gốc định cư về xa phía xa phương bắc của đất nước Do Thái, có thể là nằm trong châu Âu và Bắc Á (Ê-xê-chi-ên 38:15). Ma-gốc cuối…

Xem tiếp

Chúng ta đang sống thời kỳ sau rốt?

Câu hỏi: Chúng ta đang sống thời kỳ sau rốt? Trả lời: Nhiều sự kiện được Kinh Thánh tiên đoán sẽ được xãy ra vào thời kỳ sau rốt. Những sự kiện này có thể được phân chia bằng dấu hiệu, dấu hiệu thiên nhiên, dấu hiệu tâm linh, dấu hiệu xã hội học, dấu…

Xem tiếp

Liệu thế hệ những người đã chứng kiến Y-sơ-ra-ên tái thiết một quốc gia có còn sống cho đến Sự Trở Lại Thứ Hai không?

Câu hỏi: Liệu thế hệ những người đã chứng kiến Y-sơ-ra-ên tái thiết một quốc gia có còn sống cho đến Sự Trở Lại Thứ Hai không? Trả lời: Khái niệm này thường được trích ra từ Ma-thi-ơ 24:34, “Thật, Ta bảo các con: Thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi tất…

Xem tiếp

Sẽ có một đền thờ ở Jerusalem trong thời kỳ cuối?

Câu hỏi: Sẽ có một đền thờ ở Jerusalem trong thời kỳ cuối? Trả lời: Kinh Thánh đề cập đến một số sự kiện thời kỳ cuối sẽ xảy ra trong một đền thờ ở Jerusalem (Đa-ni-ên 9:27; Ma-thi-ơ 24:15). 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4, nói về Antichrist (kẻ chống đối Chúa Jesus), cho chúng ta biết,…

Xem tiếp