Trời mới đất mới là gì?

Trả lời: Nhiều người có quan niệm sai lầm về Thiên Đàng như những gì đang thực sự hiện hữu. Khải Huyền chương 21-22 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về trời mới và đất mới. Sau khi các sự kiện của ngày cuối cùng, trời và đất hiện nay sẽ được quăng…

Xem tiếp

Trạng thái trung gian là gì?

Câu hỏi: Trạng thái trung gian là gì? Trả lời: “Trạng thái trung gian” là một khái niệm thần học dựa trên suy đoán loại cơ thể (nếu có) của những Cơ Đốc nhân trong khi họ chờ thân thể vật lý được sống lại. Kinh Thánh chỉ rõ ràng những Cơ Đốc nhân qua đời…

Xem tiếp

Tòa phán xét của Chúa Cứu Thế là gì?

Trả lời: Rô-ma 14:10-12 nói: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ…. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Ðức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 5:10 cho chúng ta biết “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa phán…

Xem tiếp

Tòa án trắng vĩ đại là gì?

Trả lời: Tòa án trắng vĩ đại được mô tả trong Khải Huyền 20:11-15 là nơi phán xét cuối cùng cho người bị hư mất trước khi quăng vào hồ lửa. Chúng ta biết từ Khải Huyền 20:7-15 rằng sự phán xét này sẽ diễn ra sau một ngàn năm bình an và sau khi…

Xem tiếp

Thiên đàng trông ra sao?

Câu hỏi: Thiên đàng trông ra sao? Trả lời: Thiên đàng là một nơi có thật được miêu tả trong Kinh Thánh. Chỉ trong Tân Ước , cụm từ “thiên đàng” được xuất hiện 276 lần. Kinh Thánh nói đến ba nơi thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô “đã được cất lên tầng trời thứ ba”, nhưng…

Xem tiếp

Thiên đàng ở đâu? Địa điểm của thiên đàng là gì?

Câu hỏi: Thiên đàng ở đâu? Địa điểm của thiên đàng là gì? Trả lời: Thiên đàng chắc chắn là một nơi có thật. Kinh thánh nói rất chắc chắn về sự tồn tại của thiên đàng và việc được vào thiên đàng thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ – nhưng không có câu…

Xem tiếp

Thiên đàng có thật hay không?

Câu hỏi: Thiên đàng có thật hay không? Trả lời: Thiên đàng quả thật là một nơi có thật. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thiên đàng là ngai của Đức Chúa Trời (I-sai-a 66:1; Công vụ 7:48-49; Ma-thi-ơ 5:34-35). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại và xuất hiện trên đất trước các môn đồ…

Xem tiếp

Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì?

Câu hỏi: Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì? Trả lời: Đa-ni-ên 12:2 tóm tắt hai số phận rất khác nhau đối với nhân loại: “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ…

Xem tiếp

Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham?

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham? Trả lời: Các thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong Kinh thánh cho thiên đàng và địa ngục là âm phủ, địa ngục (gehenna, tiếng Hy Lạp), hồ lửa, thiên đường (Ba-ra-đi), và lòng của Abraham –…

Xem tiếp

Sông sự sống là gì?

Câu hỏi: Sông sự sống là gì? Trả lời: Cụm từ chính xác “sông sự sống” không xuất hiện trong Kinh thánh. Tuy nhiên, Khải huyền 22:1-2 đã đề cập đến “sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra”. Trong khải tượng của mình về Giê-ru-sa-lem…

Xem tiếp