Thánh Kinh số học là gì?

Câu hỏi: Thánh Kinh số học là gì? Trả lời: Thánh Kinh số học nghiên cứu về những con số trong Kinh Thánh. Hai trong những con số phổ biến thường được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh là số 7 và số 40. Số 7 chỉ về sự trọn vẹn hoặc là hoàn…

Xem tiếp

Tại sao việc nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh là quan trọng? Điều gì là sai trật với việc lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh?

Câu hỏi: Tại sao việc nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh là quan trọng? Điều gì là sai trật với việc lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh? Trả lời: Việc nghiên cứu những phân đoạn Kinh Thánh và những câu chuyện trong bối cảnh của chúng là quan trọng. Lấy câu văn ra…

Xem tiếp

Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh?

Câu hỏi: Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh? Trả lời: Kinh Thánh đưa ra lời khẳng định về sự sáng tạo của vũ trụ, bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ, trị vì trên toàn thể vũ trụ, và số phận của nhân loại. Nếu những lời…

Xem tiếp

Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng?

Câu hỏi: Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng? Trả lời: Sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng bởi vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc thông điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Có điều nào có…

Xem tiếp

Tại sao phải tin vào tính không sai lạc của Kinh Thánh?

Trả lời: Con người thời đại ngày nay thường hay tặc lưỡi cho qua khi gặp một lỗi sai. Thay vì hỏi như Phi-lát xưa kia, “Lẽ thật là gì?” con người hâu hiện đại cho rằng, “Không có gì là thật” hay “Có lẽ thật, nhưng chúng ta không thể nào biết được.” Chúng…

Xem tiếp

Tại sao gọi Kinh Thánh là sách Thánh?

Câu hỏi: Tại sao gọi Kinh Thánh là sách Thánh? Trả lời: Cụm từ biblia sacra (“sách thánh”) lần đầu tiên xuất hiện vào thời Trung Cổ. Trong tiếng Anh, một trong những lần ban đầu – nếu không phải là đầu tiên – từ “Kinh Thánh” được sử dụng là vào năm 1611 trên…

Xem tiếp

Tại sao để hiểu được Kinh Thánh lại khó khăn đến thế?

Câu hỏi: Tại sao để hiểu được Kinh Thánh lại khó khăn đến thế? Trả lời: Mỗi người gặp khó khăn trong việc cố gắng để hiểu Kinh Thánh ở những mức độ khác nhau. Ngay cả sau gần 2,000 năm lịch sử của hội thánh, có một số câu và phân đoạn Kinh Thánh…

Xem tiếp